Skip links

Ajankohtaista

Yhtiökokousten malliasiakirjoja päivitetty

Listayhtiöiden neuvottelukunta on päivittänyt yhtiökokouksiin liittyviä malliasiakirjojaan heinäkuussa voimaan tulleen osakeyhtiölain muutoksen (L 660/2022) johdosta. Päivitetty yhtiökokouskutsun malli ja päivitetty ohje eräistä pörssiyhtiöiden yhtiökokouksiin liittyvistä menettelytavoista ovat saatavilla materiaalipankista. Lisäksi Listayhtiöiden neuvottelukunta on julkaissut yhtiöjärjestyksen mallilausekkeet etä- ja hybridikokouksista. Päivitetty yhtiökokouspöytäkirjamalli julkaistaan myöhemmin.

Ostotarjouslautakunnan ratkaisusuositus 1/2022

Arvopaperimarkkinayhdistyksen ostotarjouslautakunta on 15.11.2022 antanut ratkaisusuosituksen julkisen ostotarjouksen hinnoittelua koskevien arvopaperimarkkinalain 11 luvun 24 ja 25 §:ien tulkinnasta.   Linkki: Ostotarjouslautakunnan ratkaisusuositus 1/2022

Lautakunnat ja neuvottelukunnat

Arvopaperimarkkinayhdistys on Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry:n, Keskuskauppakamarin ja NASDAQ Helsinki Oy:n (Pörssi) ja joulukuussa 2006 perustama toimielin. Yhdistyksen tavoitteena on itsesääntelyä kehittämällä varmistaa, että arvopaperimarkkinoilla toimivien yritysten toimintamallit ja pelisäännöt ovat kansainvälisesti korkeatasoiset ja yhdenmukaiset. Yhdistyksen tehtävänä on ylläpitää ja kehittää Hallinnointikoodia, Ostotarjouskoodia ja hyvää arvopaperimarkkinatapaa, ja antaa näitä koskevia tulkintasuosituksia.